Koop en verkoop

1– DE AANBIEDING
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij
aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig
indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de
aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd.
Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee
werkdagen van kracht, mits het voertuig onverkocht is gebleven.

2– DE OVEREENKOMST
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van
een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het
ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze
overeenkomst echter niet nietig.

4– RISICO
Het voertuig is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. Een eventueel in te ruilen voertuig wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is het in te kopen voertuig voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, inclusief eventuele schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

Reparatie en onderhoud

5– DE OPDRACHT
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of
elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt
eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een
schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

6– PRIJSOPGAVE
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de
opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 40% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

7– STALLINGSKOSTEN
Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht het voertuig niet heeft afgehaald, kan de reparateur een vergoeding wegens
stallingskosten in rekening brengen. Indien er een datum is afgesproken voor het afhalen gaat de telling in op deze datum. De stallingskosten bedragen 20 euro excl. BTW per dag.

8– RETENTIERECHT
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig, indien en voor zolang als:
-de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan het voertuig niet of niet in zijn
geheel voldoet;
-de opdrachtgever de kosten van eerder door de reparateur verrichte werkzaamheden
aan hetzelfde voertuig niet of niet in zijn geheel voldoet;
-de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.
De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de
werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de rechter.

9– VERVANGEN ONDERDELEN
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk heeft
verzocht. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

10– DOOR DE OPDRACHTGEVER VERSTREKTE ONDERDELEN
Bij zelf aangeleverde onderdelen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor eventueel meerwerk door onjuiste, moeilijk passende of anderszins ondeugdelijke onderdelen. De opdrachtnemer versterkt geen garantie op de betreffende onderdelen, of op de verrichte arbeid indien deze aantoonbaar door de betreffende onderdelen teniet is gedaan.

Algemene bepalingen

11– DE BETALING

DIRECTE BETALING
Facturen dienen per direct te worden voldaan bij het afhalen van het voertuig.
Indien er is overeengekomen om op rekening te betalen (bijvoorbeeld bij B2B):
De consument/relatie dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de
betalingsdatum. De betalingstermijn is 14 dagen met uitzondering van opdrachten waarbij een andere termijn is overeengekomen. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die
datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument/relatie de gelegenheid binnen 7 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door verkoper/reparateur te maken en gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen.

12– KLACHTEN
Een koper/opdrachtgever die klachten heeft over de verkoop van een voertuig of over de
uitvoering van een reparatie of over uitgevoerd onderhoud dient zich met zijn klacht eerst tot
verkoper/reparateur te wenden. Een geschil over de verkoop van een voertuig of over de
uitvoering van een reparatie of het onderhoud ontslaat koper/opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

13- EXONERATIECLAUSULE
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking die onze verzekering biedt. In gevallen waar de verzekeraar geen uitkering geeft en er geen sprake is van roekeloosheid is de aansprakelijkheid beperkt tot het netto factuurbedrag.